Zarówno magazyn czasowego składowania towarów, jak i skład celny to miejsca przechowywania różnego rodzaju dóbr. Różnią się one jednak zasadami, zgodnie z którymi można w nich przechowywać towary oraz zakresem wykonywanych w nich czynności. Sprawdź, na czym dokładnie polegają różnice.

Czym jest magazyn czasowego składowania?

W magazynie czasowego składowania, towary przechowywać można maksymalnie przez dziewięćdziesiąt dni, przy czym nie wolno wykonywać na nich żadnych operacji naprawczych. Jakiekolwiek działania, podejmowane na przechowywanych w magazynie czasowego składowania towarach nie mogą prowadzić do zmiany wyglądu lub właściwości technicznych towarów. Towary z tego rodzaju magazynu wyprowadzić można jedynie w ilości zadeklarowanej na Przywozowej Deklaracji Skróconej. Korzystanie z magazynu czasowego składowania jest przede wszystkim wskazane w przypadku:

  • konieczności uzupełnienia dokumentacji do zgłoszenia celnego,
  • konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań towaru na przykład w Sanepidzie,
  • konieczności załatwienia brakujących formalności przy zawieszonych należnościach celno-podatkowych.

W naszym magazynie czasowego składowania dysponujemy dziesięcioma rampami przeładunkowymi i nowoczesnymi wózkami widłowymi z udźwigiem do pięciu ton, a także programem do pełnego ewidencjonowania ruchów magazynowych towaru. Ponadto specjalizujemy się w przeładunkach i składowaniu materiałów, etykietowaniu, paletyzowaniu oraz konfekcjonowaniu towarów. Oferujemy przepakowywanie, streczowanie i sztauowanie ładunków. W magazynie czasowego składowania zajmujemy się przyjęciem i wydawaniem towaru, sprawdzaniem jego jakości, znakowaniem jednostkowym, komplementacją i zabezpieczeniem przed wysyłką, przepakowaniem, obsługą zwrotów oraz dokumentacji.

Czym magazyn czasowego składowania różni się od składu celnego?

Skład celny to z kolei magazyn służący do składowania towarów nieunijnych. Kieruje się do niego towar, niespełniający wymogów bezpieczeństwa produktu, a następnie, po uzgodnieniu z urzędem celnym, przeprowadza się na nim procedurę naprawczą. Działania, podejmowane w składzie celnym, polegają przede wszystkim na naniesieniu na produkty certyfikatu CE, naklejaniu etykiet z tłumaczeniem oraz uzupełnianiu brakujących deklaracji zgodności. Działania, mające miejsce w składzie celnym, prowadzone są pod dozorem celnym w  zawieszeniu cła oraz VATu. Należności celno-podatkowych płaci się po zakończeniu czynności naprawczych i dopuszczeniu towaru do obrotu. Ze składu celnego, w przeciwieństwie do magazynu czasowego składowania towarów, towary wyprowadzać można po jednej sztuce lub kartonie. Należne podatki obliczane są od ilości wyprowadzanej. Co więcej, inaczej niż w przypadku magazynu czasowego składowania towarów, w składzie celnym towar składować można bezterminowo.

W ramach oferowanych przez nas usług celnych zapewniamy możliwość wykonywania odpraw celnych w ramach obowiązujących procedur celnych, w tym w ramach procedury uproszczonej. Zapewniamy kompleksową obsługę odpraw celnych,  zajmując się między innymi wprowadzaniem towarów do obrotu, ich wywozem i tranzytem, a także składowaniem celnym. Zabezpieczamy należności celno-podatkowe oraz zajmujemy się formalnościami, takimi jak wnoszenie wniosków i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez Organy Celne czy wnoszenie o uzyskanie pozwoleń w imieniu Klientów. Współpracujemy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Portową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Portowym Granicznym Lekarzem Weterynarii. Do dyspozycji Klientów oddajemy magazyn ze składami celnymi o  powierzchni 12 000 m2.