Deklaracja INTRASTAT stanowi element systemu statystycznego, który ma na celu zbieranie informacji oraz ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wyróżnia się dwa rodzaje deklaracji INTRASTAT:

  • INTRASTAT-Wywóz,
  • INTRASTAT -Przywóz.

Sprawdź, co warto wiedzieć o INTRASTAT.

Kto ma obowiązek przekazywania deklaracji INTRASTAT

Obowiązek przekazywania deklaracji INTRASTAT spoczywa na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, a jednocześnie będących podatnikami VAT i dokonujących wymian z innymi państwami Europy. Obowiązek przekazywania deklaracji INTRASTAT spoczywa również na przedsiębiorcach, których wywóz lub przywóz w danym roku podatkowym przekroczył jeden z progów, ustalanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Warto przy tym zaznaczyć, że podatnik przekraczający próg tylko dla wywozu, składa deklarację informacyjną wyłącznie w zakresie wywozu.

Co powinno znaleźć się w deklaracji INTRASTAT?

W deklaracji INTRASTAT w zakresie progów podstawowych powinny znaleźć się informacje o okresie sprawozdawczym oraz o rodzaju składanej deklaracji. Podatnik ma obowiązek ponadto wskazać kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT, wskazać odbiorcę przy przywozie oraz nadawcę przy wywozie, a także podać łączną wartość fakturową w polskich złotych. Kolejne obowiązkowe pozycje w deklaracji INTRASTAT to:

  • łączna liczba pozycji,
  • numer pozycji,
  • opis towaru,
  • kod kraju wysyłki dla przywozu lub kod kraju przeznaczenia dla wywozu,
  • kod rodzaju transakcji,
  • kod towaru.

W deklaracji nie można pominąć masy netto towaru, ilości w uzupełniającej jednostce miary, wartości fakturowej w polskich złotych oraz danych wypełniającego. W przypadku progów szczegółowych, oprócz powyższych danych, w deklaracji należy umieścić również łączną wartość statystyczną w polskich złotych, kod warunków dostawy, kod rodzaju transportu oraz wartość statystyczną w polskich złotych.

Deklaracje statystyczne INTRASTAT składa się w Izbie Celnej w Szczecinie w formie elektronicznej oraz papierowej, na specjalnych formularzach, w miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy. Deklaracje  INTRASTAT składa się do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja ma dotyczyć.